Bulharsko
Užívateľ: neprihlásený    Prihlásiť   Zaregistrovať sa
Dnes je Utorok 28.05.2024 Bratislava Sofia Meniny má Viliam. Poslať pohľadnicu

Kultúra

Z h?adiska kultúry je Bulharsko bohatou a rozmanitou krajinou. Toto územie bolo od nepamäti križovatkou viacerých kultúr, kme?ov a národov, ktoré tu zanechali mnohé tradície a vplyvy. Mimoriadnu hodnotu má najmä kultúrne dedi?stvo Trákov, Grékov ?i Rimanov.

Literatúra

Už viac než 13 storo?í sú Bulhari autormi jedine?nej literatúry, umenia a hudby. Táto krajina dala svetu mnohé významné historické postavy. Bratia Cyril a Metod, uznávaní ako patróni Európy, vytvorili v 9. storo?í cyriliku.

Bulharská literatúra, literatúra vytvorená obyvate?mi Bulharska. Za?iatky bulharskej literatúry sa datujú od druhej polovice 9. storo?ia, kedy Sv. Cyril a Sv. Metod za?ali s prekladmi náboženských diel z gré?tiny do rodného jazyka, známeho ako Náboženská Staroslovien?ina. Až kým nedobyli Bulharsko Turci (1396), pozostávala bulharská literatúra najmä z prekladov evanjelií, životov svätých, bohoslužieb, a iných náboženských textov. Taktiež sa písali historické kroniky. Po?as tureckej a gréckej cirkevnej nadvlády prestala prakticky bulharská literatúra existova?.

19. storo?ie sa ozna?uje ako znovuzrodenie bulharskej literatúry. Má korene v historických dielach ako napríklad Istoria Slaviano-Bolgarska (Slovansko-bulharské dejiny), ktorú okolo roku 1762 napísal mních Paisij vo forme cirkevnej slovien?iny zmiešanej s hovorovým jazykom. Po roku 1830 hrali pri vytváraní novej bulharskej literatúry dôležitú úlohu tak bulharské hnutie za oslobodenie spod tureckej nadvlády a gréckej cirkevnej dominancie, ako aj vznik bulharských škôl a tla?iarní a publikácia bulharských gramatík a inej vzdelávacej literatúry. Pred rokom 1878 sa autori viac zaoberali sociálnymi a politickými otázkami, najmä otázkou národnej slobody, ako umeleckým štýlom alebo problematikou vnútorného života jednotlivca. Najvýznamnejším autorom tohto obdobia pred oslobodením bol revolu?ný básnik Christo Botev. Hlavným autorom nasledujúceho obdobia je Ivan Vazov, jeden z najplodnejších a najob?úbenejších bulharských autorov, ktorý so svojim románom Pod jarmom (1893) zožal úspech i v anglickom preklade (1912). ?alšími významnými autormi tohto obdobia sú Stojan Michajlovski – pesimistický filozof sklamaný politikou a Aleko Konstantinov – satirista opisujúci bulharského sedliaka v diele Bai Ganyu (Strýko Ján, 1895). V období po oslobodení autori ?oraz viac kládli dôraz na techniku a formu, ako aj harmóniu a rytmus jazyka. Významnými autormi tohto obdobia sú autori poviedok Dimiter Ivanov, ktorý tvoril pod pseudonymom Elin Pelin, a Jordan Jovkov. Obaja sú význa?ní záujmom o život sedliakov a prírodu.

Bulharská literatúra po roku 1944 sa pevne držala požiadaviek sovietskeho socialistického režimu. Diela nieko?kých talentovaných sú?asných autorov, akými sú napríklad básnici Blaga Dimitrova, Lubomir Lev?ev a Pavel Matev nám však odha?ujú ?erstvejší poh?ad a možno nazna?ujú posun smerom k vä?šej umeleckej slobode. Obzvláš? zaujímavá je próza Jordana Radi?kova. S neoby?ajnou jemnos?ou sa zaoberá historickými témami, v Bulharsku vždy ob?úbenými, a ve?kú ob?ubu si získala jeho poviedka Chradriatjat ?ovek (Stato?ný muž, 1967). Elias Canetti získal za svoje romány a divadelné hry o jednotlivcoch na okraji spolo?nosti v roku 1981 Nobelovu cenu za literatúru. Canetti sa narodil v Bulharsku, písal nemecky a žil v Londýne a Zurichu.

Folklór

Bulharský folklór je známy nádhernými melódiami, prekrásnym spevom a tancom ako aj farebnými krojmi. Ur?ite by ste mali navštívi? aspo? niektoré z mnohých festivalov, jarmokov, ?i sú?aží, kde máte šancu vidie? vynikajúcich domácich hudobníkov, spevákov ?i tane?níkov.

Úvodná stránka Mapa stránok Vytlačiť stránku Copyright © 2008 Soyamedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Ste 050186 návštevník od 1.1.2007.